ANVÄNDARAVTAL ELSCOOTER – MOOW MOBILITY AB (MOOW)

Genom att logga in i mobil app godkänner användaren (ANV) det vid var tid gällande användaravtalet, vid start av hyra godkänner ANV de vid var tid gällande priserna för hyran. Gällande priser återfinns i mobil app.

1. Generella villkor

Elscooter med en maxhastighet om 20 km/h jämställs enligt lag med en cykel vilket innebär att samma lagar och regler gäller för framförande och parkering.

I tillägg till gällande lagstiftning gäller följande:

Att tänka på vid parkering

Godkända parkeringsplatser

Exempel på ej godkända parkeringsplatser

Fordonet får hyras och användas för normalt brukande inom Stockholms Län av ANV. Fordonet skall återlämnas inom det av MOOW markerade området i mobil app. Området kan förändras över tid och det är ANV:s skyldighet att hålla sig uppdaterad om vart fordonet får framföras, parkeras och återlämnas.

Parkering eller återlämnade på ej accepterad plats kommer att nekas av mobil app, om så inträffas skall ANV flytta fordonet till en sådan plats där parkering eller återlämnade av fordon kan utföras.

ANV är medveten om att hens rätt att disponera fordonet enligt användaravtalet omedelbart upphör om hen utan MOOW:s skriftliga tillstånd försöker föra fordonet utanför Stockholms Län. Detta innebär att Polis/Tull eller annan som handlar i MOOW:s intresse har rätt att omhänderta och kvarhålla fordonet.

ANV är ansvarig för samtliga kostnader som MOOW kan drabbas av om ANV eller dennes ställföreträdare olovligen fört fordonet utanför Stockholms Län, Sverige eller länder, som MOOW skriftligen inte godkänt.

ANV får inte hyra ut fordonet till annan. Transport med fordonet av personer eller gods mot ersättning är inte tillåten. Fordonet får ej användas till att ge starthjälp, dra, skjuta eller på annat sätt flytta annat fordon. Det är inte tillåtet att använda fordonet i tävlingssammanhang.

2. Hyra och dröjsmål med betalning

ANV ansvarar för att hyran erläggs. I de fall hyreskostnaden skall erläggas av annan än ANV, t.ex. faktureras juridisk person, ansvarar ändock ANV genom sin inloggning solidariskt för att alla kostnader hänförliga till hyran erläggs. MOOW har rätt att efterdebitera ANV för kostnader hänförda till hyran.

Om ANV inte betalar hyran i samband med återlämnandet av fordonet utgår dröjsmålsränta, efter en räntesats som motsvarar Riksbankens vid varje tidpunkt gällande referensränta plus åtta (8%) procentenheter samt i förekommande fall påminnelseavgift SEK 200 inkl. moms.

3. Försenad eller utebliven leverans

MOOW tillhandahåller fordon baserat på tillgång, efterfrågan, väderlek och tid på dygnet och året. MOOW garanterar inte vid något tillfälle att fordon skall finnas tillgängliga för ANV att hyra. För fordon som ANV har reserverat i mobil app men som inte MOOW kan tillhandahålla, oavsett orsak, utgår ingen ersättning till ANV. Vid driftstörningar önskar MOOW att ANV tar kontakt med kundservice på hej@moow.me.

Ersättning utgår ej för förlust i näringsverksamhet eller följdskador.

4. Fordonets skötsel

ANV ansvarar för att fordonet vårdas väl och skall se till att det bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick. Alla kostnader hänförliga till handhavandefel äger MOOW rätt att debitera ANV. Fordonet får inte, överlastas, framföras i terräng eller på oplogad väg eller på annan plats där risk föreligger för skada på fordonet. ANV ska parkera fordonet på säker plats mot skadegörelse och i enlighet med gällande lagstiftning.

5. Åtgärder vid fel, skada eller stöld

ANV skall omgående underrätta MOOW om fel eller skada på fordonet samt om stöld under hyrestiden. MOOW skall efter sådan underrättelse meddela ANV vilka åtgärder som skall vidtagas.

Vid försäkringsfall skall ANV göra skadeanmälan till MOOW. Det åligger ANV att vid stöld av fordon eller vid skada på fordonet som åsamkats av okänd person, göra polisanmälan på den plats där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till MOOW. Vid försumlighet att fullgöra ovanstående svarar ANV gentemot MOOW för därigenom uppkommen skada.

6. MOOW:s ansvar vid driftstopp eller skada

MOOW svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och lagenligt skick. Uppkommer under hyrestiden p.g.a. fordonets kondition fel eller driftstopp på detta är ANV berättigad till nedsättning av hyran, eller om detta är av väsentlig betydelse för honom, äger ANV rätt att häva hyran.

Uppkommer driftstopp beroende på trafik- eller vagnskada, vilket omöjliggör fortsatt färd eller om fordonet stjäls hävs avtalet efter det att ANV kontaktat MOOW och vid stöld även gjort polisanmälan.

7. ANV:s ansvar

ANV ansvarar gentemot MOOW för ekonomiska påföljder på grund av överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser, som kan drabba MOOW i egenskap av fordonets ägare.

Detta gäller dock inte om överträdelsen orsakats av sådana bristfälligheter på fordonet som ANV varken känt eller borde känt till. Om ANV inte i rätt tid betalar eventuella böter, kostnader eller avgifter hänförliga till fordonshyran orsakade av överträdelser för vilka han svarar, utan MOOW i egenskap av fordonets ägare tvingas betala dem, har MOOW rätt att, förutom avgiftsbeloppet, debitera ANV en expeditionskostnad av SEK 200 inkl. moms för varje ärende.

ANV ansvarar för skador på eller förlust av fordonet under hyrestiden. Undantag från detta gäller för skador som kan hänföras till normalt slitage eller som tredje part godkänt ersättningsskyldighet för.

8. Begränsning av skada

Det åligger såväl ANV som MOOW att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummas detta, bär respektive sin del av kostnaden.

9. Återlämnande

Vid hyrestidens utgång skall ANV återlämna fordonet i enlighet med punkt 1.

Vid återlämnandet skall fordonet lämnas i samma skick som vid avhämtandet bortsett från normalt slitage. Om fordonet vid återlämnandet befinns vanvårdat eller nedsmutsat utöver vad som följer av normal användning, är MOOW berättigad att ta ut skälig kostnad för återställande av fordonet.

Om ANV inte återlämnar fordonet enligt avtalet är ANV alltid skyldig att ersätta MOOW de kostnader som varit nödvändiga för att återställa fordonet till sådan plats där det kan tas i bruk av MOOW. ANV är därtill skyldig att betala ytterligare hyra enligt avtalet vid försenad återlämning som inte kan hänföras till MOOW:s ansvar punkt 6.

Hyrestiden gäller tillsvidare dock längst till klockan 23.00 lokal tid (CET) på hyresdagen eller om fordonets batterinivå är understiger 10%. Vid dessa tillfällen är ANV skyldig att avsluta hyran i enlighet med gällande avtal.

10. MOOW:s hävningsrätt

MOOW har rätt att häva avtalet om

  1. ANV inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot MOOW och inte betalar inom skälig tid efter det att MOOW påmint ANV om detta
  2. fordonet utsätts för onormal körning eller vansköts så att betydande risk för värdeminskning föreligger
  3. ANV i övrigt åsidosätter bestämmelse i detta avtal, vars iakttagande är av väsentlig betydelse för MOOW


USER AGREEMENT ELSCOOTER - MOOW MOBILITY AB (MOOW)

By logging in to the mobile app, the USER approves the user agreement in force at any time, at the start of the rental, the USER approves the prices at any given time for the rent. Current prices can be found in the mobile app.

1. General conditions

Electric scooters (ELSCOOTER/VEHICLE) with a maximum speed of 20 km/h are equated according to law with a bicycle, which means that the same laws and rules apply for handling and parking.

In addition to applicable legislation, the following applies:

To consider when parking

Approved parking spaces

Examples of unauthorized parking spaces

The vehicle may be rented and used for normal use within the Stockholm County by the USER. The vehicle must be returned within the area marked by MOOW in the mobile app. The area can change over time and it is USER's obligation to keep up-to-date where the vehicle is allowed to be used, parked and returned.

Parking or returning at an unacceptable location will be denied by the mobile app, if this occurs, move the vehicle to such a place where parking or return of vehicles are accepted.

The USER is aware that its right to dispose of the vehicle according to the user agreement immediately ceases if without the written permission of MOOW trying to drive the vehicle outside the Stockholm County. This means that the Police/Customs or others who deal in MOOW's interest have the right to dispose of and retain the vehicle.

The USER is responsible for all costs that MOOW may suffer if the USER or its deputy unlawfully carried the vehicle outside Stockholm County, Sweden or other countries, which MOOW has not approved in writing.

The USER may not rent the vehicle to another. Transport with the vehicle by persons or goods for compensation is not permitted. The vehicle must not be used to provide starting assistance, tow, push or otherwise move another vehicle. It is not allowed to use the vehicle in a competition context.

2. Rent and delay in payment

The USER is responsible for ensuring that the rent is paid. In cases where the rental cost is to be paid by someone other than the USER, e.g. invoiced by a legal person, the USER is nevertheless liable, through its login, jointly and severally for all costs relating to the rent to be paid. MOOW has the right to post-debit the USER for costs related to the rent.

If the USER does not pay the rent in connection with the return of the vehicle, interest on late payment is payable, after an interest rate corresponding to the reference rate of the Riksbank, at any given time plus eight (8%) percentage points and, where applicable, reminder fee SEK 200 incl. VAT.

3. Delayed or no delivery

MOOW provides vehicles based on supply, demand, weather conditions and time of day and season. MOOW does not warrant at any time that vehicles should be available for the USER to rent. For vehicles that the USER has reserved in the mobile app but which MOOW cannot provide for, whatever reason, no compensation is paid to the USER. In the event of malfunctions, MOOW wishes the USER to contact customer service at hej@moow.me.

Compensation is not paid for loss in business activity or consequential damages.

4. Vehicle care

The USER is responsible for ensuring that the vehicle is well cared for and must ensure that it is maintained in a working and legal condition. All costs related to handling errors are entitled to debit the The USER. The vehicle must not, overloaded, be driven in terrain or on a lane road or at another location where there is a risk of damage to the vehicle. The USER must park the vehicle in a safe place against damage and in accordance with current legislation.

5. Actions in case of failure, damage or theft

The USER shall immediately notify MOOW of faults or damage to the vehicle and of theft during the rental period. MOOW shall, after such notification, notify the USER of the measures to be taken.

In the event of an insurance event, the USER must make the claim notification to MOOW. It is the responsibility of the USER to report the police to the place where the theft / damage occurred and send a copy of the notification to MOOW in the event of theft of a vehicle or in the event of damage to the vehicle caused by an unknown person. In the event of negligence in fulfilling the above, the USER responds to MOOW for the resulting damage.

6. MOOW's liability for breakdown or damage

MOOW responds to the vehicle being in working order and legal condition. Occurs during the rental period due to the vehicle's condition fault or downtime on this is the USER entitled to reduction of the rent, or if this is of significant importance to him, the USER is entitled to cancel the rent.

If a downtime arises due to traffic or carriage damage, which makes it impossible to continue the journey or if the vehicle is stolen, the agreement will be lifted after the USER has contacted MOOW and in the case of theft also made the police report.

7. The USER's responsibility

The USER is liable to MOOW for financial penalties due to violations of traffic and parking regulations, which may affect MOOW as the owner of the vehicle.

However, this does not apply if the violation was caused by such deficiencies on the vehicle that the USER neither knew nor should have known. If the USER does not pay any fine, costs or fees attributable to the vehicle rent caused by infringements for which he responds, without MOOW as the owner of the vehicle, the USER has the right to charge the USER an expense of SEK 200, in addition to the fee. incl. VAT for each case.

The USER is responsible for damage to or loss of the vehicle during the rental period. Exceptions to this apply to damages that can be attributed to normal wear and tear or as a third party approved compensation obligation.

8. Limitation of Damage

It is incumbent upon both the USER and MOOW to take reasonable measures to limit their damage. If this is neglected, it carries its part of the cost respectively.

9. Return

At the end of the rental period, the USER shall return the vehicle in accordance with paragraph 1.

When returning the vehicle, the vehicle must be left in the same condition as at the pickup except for normal wear and tear. If the vehicle is found to be miserable or soiled in addition to what follows from normal use during the return, MOOW is entitled to charge a reasonable cost for restoring the vehicle.

If the USER does not return the vehicle according to the agreement, The USER is always obliged to replace MOOW the costs that have been necessary to restore the vehicle to such place where it can be used by MOOW. In addition, the USER is obliged to pay additional rent under the agreement in case of delayed return which cannot be attributed to MOOW's liability in paragraph 6.

The rental period applies until further notice, however, no longer than until 23:00 local time (CET) on the day of rental or if the vehicle's battery level is below 10%. On these occasions, the USER is obliged to terminate the rent in accordance with the current agreement.

10. MOOW's cancellation right

MOOW has the right to cancel the agreement

  1. The USER does not fulfill its payment obligations towards MOOW and does not pay within a reasonable time after MOOW reminded the USER about this
  2. The vehicle is subjected to abnormal driving or neglected caretaking, so it presents a significant risk of impairment
  3. The USER otherwise overrides the provision of this agreement, whose observance is of material importance to MOOW